ดูข่าวทั้งหมด

วันที่ประกาศ ชื่อเรื่อง ประกาศโดย เปิดดูแล้ว
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพรักงานกระทรวงสาธารณาสุขทั่วไป ในตำแหน่งพนักงานธุรการ พชรกมล 2 ครั้ง
ประกาศรับสมัคบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พชรกมล 24 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 4 ตำแหน่ง 5 อัตรา พชรกมล 24 ครั้ง
ประกาศรับสมัคบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พชรกมล 56 ครั้ง
แบบฟอร์มเบิกสวัสดิการค่าศึกษาบุตร สสอ.ท่าบ่อ 118 ครั้ง
แบบฟอร์มเบิกสวัสดิการค่ารักาษพยาบาล เอกอรุษ 151 ครั้ง
ประชุมโครงการ ITA ประจำปีงบประมาณ 2564 สสอ.ท่าบ่อ 147 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี พชรกมล 72 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ พชรกมล 86 ครั้ง
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ พชรกมล 68 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพนักงานธุรการ พชรกมล 68 ครั้ง
โครงการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใส ในการปฏิบัติงาน สสอ.ท่าบ่อ สสอ.ท่าบ่อ 67 ครั้ง
1บันทึกข้อความขอเผยแพร่เจตจำนง คู่มือการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข ปี63 สสอ.ท่าบ่อ 57 ครั้ง
คู่มือการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข ปี2563 สสอ.ท่าบ่อ 68 ครั้ง
กลุ่ม Line รับเรื่องร้องทุกข์ สสอ.ท่าบ่อ สสอ.ท่าบ่อ 66 ครั้ง
แผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกัน ปราบปราม สสอ.ท่าบ่อ 58 ครั้ง
2แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าบ่อ ระยะ 5 ปี (2561-2564) สสอ.ท่าบ่อ 75 ครั้ง
หนังสือเวียน สสอ.ท่าบ่อ 62 ครั้ง
Flowchart กระบวนงานแผนเงินบำรุง_ท่าบ่อ สสอ.ท่าบ่อ 61 ครั้ง
workFlowChartการเงิน_ท่าบ่อ สสอ.ท่าบ่อ 66 ครั้ง
Flowchart กระบวนงานการจัดทำแผนจัดซื้อวัสดุประจำปี_ท่าบ่อ สสอ.ท่าบ่อ 38 ครั้ง
วิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ซับซ้อน สสอ.ท่าบ่อ 34 ครั้ง
โครงการส่งเสริมการให้ความรู้ด้านการป้อง ITA สสอ.ท่าบ่อ 42 ครั้ง
คำสั่งแต่งตั้งกรรมการป้องกันการรับสินบน สสอ.ท่าบ่อ 56 ครั้ง
ประกาศมาตรกรในการป้องกันการรับสินบน สสอ.ท่าบ่อ 116 ครั้ง
แผนผังขึ้นตอนการร้องเรียน สสอ.ท่าบ่อ 67 ครั้ง
คู่มือปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องเรียนทั่วไป สสอ.ท่าบ่อ 45 ครั้ง
บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตผู้บริหารสูงสุด สสอ.ท่าบ่อ 143 ครั้ง
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร สสอ.ท่าบ่อ 60 ครั้ง
สรุปผลการประเมิน ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2562 สสอ.ท่าบ่อ 63 ครั้ง
สรุปผลการประเมิน ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2562 สสอ.ท่าบ่อ 55 ครั้ง
แผนปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข ปี งบประมาณ 2563 สสอ.ท่าบ่อ 65 ครั้ง
หนังสือส่งขออนุมัติแผนปฏิบัติด้านสาธารณสุข ปี 2563 สสอ.ท่าบ่อ 56 ครั้ง
บันทึกเจตจำนงค์เผยแพร่ข้อมูล และแบบฟอร์มเผยแพร่ ปัญหาอุปสรรค ITA ปี 63 สสอ.ท่าบ่อ 61 ครั้ง
โครงการโรคไม่ติดต่อ อำเภอท่าบ่อ ปีงบประมาณ 2563 สสอ.ท่าบ่อ 55 ครั้ง
โครงการพัมนาคณะกรรมการ พชอ.ท่าบ่อ ปี 3563 สสอ.ท่าบ่อ 57 ครั้ง
บันทึกข้ออนุมัติดำเนินงานโครงการ พชอ.ท่าบ่อ ปี งบประมาณ 2563 สสอ.ท่าบ่อ 53 ครั้ง
ประกาศรายชื่่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงาน พกส. สสอ.ท่าบ่อ สสอ.ท่าบ่อ 164 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 แ สสอ.ท่าบ่อ 56 ครั้ง
(เรื่อง) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน สสอ.ท่าบ่อ 56 ครั้ง
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป สสอ.ท่าบ่อ 40 ครั้ง
ประกาศแผนก่อสร้างปี 63 สสอ.ท่าบ่อ 40 ครั้ง
คู่มือ LTC 61 ฉบับสมบูรณ์ สสอ.ท่าบ่อ 61 ครั้ง
อัตราค่าจ้างเหมา CG สสอ.ท่าบ่อ 59 ครั้ง
โปรแกรม โอนฐาน HOS สสอ.ท่าบ่อ 139 ครั้ง
โปรแกรมตรวจสอบ สิทธิ์ สสอ.ท่าบ่อ 167 ครั้ง
เมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางการตรวจสอบบุคลากร สสอ.ท่าบ่อ 92 ครั้ง
โปรแกรม ต่างๆ ของ สปสช เอกสารบรรยาย ประชุม สสอ.ท่าบ่อ 44 ครั้ง
บันทึก งบค่าเสื่อม สสอ.ท่าบ่อ 60 ครั้ง
คู่มือการใช้งานโปรแกรมระบบประเมินหน่วยบริการ สสอ.ท่าบ่อ 47 ครั้ง
แนวทางประเมิน หน่วยบริการ สสอ.ท่าบ่อ 107 ครั้ง
ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าบ่อ เรื่อง มาตรฐานและความเป็นธรรม ในการปฏิบัติงานและการให้บริการ สสอ.ท่าบ่อ 48 ครั้ง
การดำเนินโครงการอาหารสะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานอำเภอท่าบ่อ 2562 สสอ.ท่าบ่อ 53 ครั้ง
สรุปผลการดำเนินงานรอบที่ 1 ประจำเดือน ตุลาคม-กุมภาพันธ์ 2562 สสอ.ท่าบ่อ 48 ครั้ง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สสอ.ท่าบ่อ 99 ครั้ง
ข้อสั่งการเกี่ยวกับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สสอ.ท่าบ่อ 75 ครั้ง
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัดเป็นเจ้าหน้าที่พัสดุ ปีงบประมาณ 2562 สสอ.ท่าบ่อ 131 ครั้ง
แจ้งให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามคำสั่งสำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าบ่อ สสอ.ท่าบ่อ 77 ครั้ง
แต่งตั้งคณะกรรมการเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรให้มีวินัย และป้องกันการกระทำผิด พ.ศ. ๒๕๖๒ สสอ.ท่าบ่อ 78 ครั้ง
วิเคราะห์แผนการจัดซือจ้างปี 61 สสอ.ท่าบ่อ 63 ครั้ง
ประชุม PMQA สสอ.ท่าบ่อ 62 ครั้ง
ประกาศขายทอดตลาด สสอ.ท่าบ่อ 56 ครั้ง
ประกาศขายทอดตลาด สสอ.ท่าบ่อ 35 ครั้ง
SRRT เมืองสีนาก สสอ.ท่าบ่อ 54 ครั้ง
ศศฮ รับฟังความเห็น สปสช สสอ.ท่าบ่อ 57 ครั้ง