ดูข่าวทั้งหมด

วันที่ประกาศ ชื่อเรื่อง ประกาศโดย เปิดดูแล้ว
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน กุมภาพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พชรกมล 20 ครั้ง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน มกราคม 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พชรกมล 15 ครั้ง
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พชรกมล 26 ครั้ง
MOIT5 1. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน พชรกมล 21 ครั้ง
1Print Screen โครงการจัดซื้อจัดจ้าง สสอ.ท่าบ่อ 95 ครั้ง
บันทึกข้อความสั่งสือสั่งการขอเผยแพร์และแบบฟอร์มของเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโครการ พชอ.ท่าบ่อ สสอ.ท่าบ่อ 451 ครั้ง
กรอบแนวทางกระทรวงฯ สสอ.ท่าบ่อ 87 ครั้ง
แนวทางการจัดซื้อ จัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 สสอ.ท่าบ่อ 57 ครั้ง
แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 สสอ.ท่าบ่อ 87 ครั้ง
สถานการณ์โรคไข้เลือดออก อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ประจำเดือน มีนาคม 2562 สสอ.ท่าบ่อ 81 ครั้ง