ข่าวประชาสัมพันธ์


วันที่ประกาศ ชื่อเรื่อง เปิดดูแล้ว
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพรักงานกระทรวงสาธารณาสุขทั่วไป ในตำแหน่งพนักงานธุรการ 2 ครั้ง
ประกาศรับสมัคบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 24 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 4 ตำแหน่ง 5 อัตรา 24 ครั้ง
ประกาศรับสมัคบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 56 ครั้ง
แบบฟอร์มเบิกสวัสดิการค่าศึกษาบุตร 117 ครั้ง
แบบฟอร์มเบิกสวัสดิการค่ารักาษพยาบาล 150 ครั้ง
ประชุมโครงการ ITA ประจำปีงบประมาณ 2564 147 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี 72 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 85 ครั้ง
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 67 ครั้ง
วันที่ประกาศ ชื่อเรื่อง เปิดดูแล้ว
สถานการณ์โรคติดต่อ ม.ค.64 72 ครั้ง
สถานการณ์โรคติดต่อ ธ.ค.2563 92 ครั้ง
สถานการณ์โรคติดต่อ พ.ย 63 59 ครั้ง
สถานการณ์โรคติดต่อ ตค 63 74 ครั้ง
สถานการณ์โรคติดต่อ ก.ย. 63 61 ครั้ง
สถานการณ์โรคติดต่อ สค 63 61 ครั้ง
สถานการณ์โรคติดต่อ ก.ค 63 60 ครั้ง
สถานการณ์โรคติดต่อ มิ.ย 63 61 ครั้ง
สถานการณ์โรคติดต่อ เม.ย 63 53 ครั้ง
สถานการณ์โรคติดต่อ พ.ค 63 62 ครั้ง
สถานการณ์โรคติดต่อ เมษายน 2563 62 ครั้ง
สถานการณ์โรคติดต่อ มีนาคม 2563 154 ครั้ง
สถานการณ์โรค COVID - 19 อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 66 ครั้ง
สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ประจำเดือน มกราคม 2563 108 ครั้ง
สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ประจำเดือน ธันวาคม 2562 132 ครั้ง
วันที่ประกาศ ชื่อเรื่อง เปิดดูแล้ว
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน กุมภาพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 20 ครั้ง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน มกราคม 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 14 ครั้ง
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 25 ครั้ง
MOIT5 1. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 20 ครั้ง
1Print Screen โครงการจัดซื้อจัดจ้าง 94 ครั้ง
บันทึกข้อความสั่งสือสั่งการขอเผยแพร์และแบบฟอร์มของเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโครการ พชอ.ท่าบ่อ 450 ครั้ง
กรอบแนวทางกระทรวงฯ 86 ครั้ง
แนวทางการจัดซื้อ จัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 56 ครั้ง
แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 87 ครั้ง
สถานการณ์โรคไข้เลือดออก อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ประจำเดือน มีนาคม 2562 80 ครั้ง
วันที่ประกาศ ชื่อเรื่อง เปิดดูแล้ว
MOIT22 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน 15 ครั้ง
MOIT19 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน และมีการรวมกลุ่มในนามชมรม STRONG 30 ครั้ง
MOIT17 หน่วยงานมีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน 12 ครั้ง
MOIT16 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน 20 ครั้ง
MOIT20 หน่วยงานมีการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 48 ครั้ง
MOIT23 หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน 16 ครั้ง
MOIT18 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปีของหน่วยงาน 14 ครั้ง
MOIT13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน 32 ครั้ง
MOIT15 หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง และมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน 23 ครั้ง
MOIT11 หน่วยงานมีการตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียน และข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน 16 ครั้ง
MOIT10 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน 17 ครั้ง
MOIT9 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรม และการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย 17 ครั้ง
MOIT8 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบ รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และร 18 ครั้ง
MOIT7 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาบุคลากร 19 ครั้ง
MOIT6 ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 21 ครั้ง

ตารางปฏิบัติงาน / กิจกรรม

ภาพกิจกรรม

วันที่ 28 ก.ค. 65 บุคลากรสำนักงานสาธารณส...
วันที่ : 28 ก.ค. 2565
วันที่ 26 ก.ค.65 อำเภอท่าบ่อจัดกิจกรรม "...
วันที่ : 26 ก.ค. 2565
คปสอ.ท่าบ่อออกติดตาม ประเมินผลงานด้านสาธ...
วันที่ : 22 ก.ค. 2565
วันที่ 21 ก.ค. 65 สาธารณสุขอำเภอท่าบ่อ เ...
วันที่ : 21 ก.ค. 2565

ดาวน์โหลด

วันที่ ชื่อไฟล์แนบ ดาวน์โหลด
กองทุน LTC ดาวน์โหลด
ระเบียบเงินบำรุง และเบิก ฉ11 ดาวน์โหลด
LTC62 ดาวน์โหลด
คู่มือ QOF61 ดาวน์โหลด
มาตรฐานการจัดการความปลอดภัยข้อมูลผู้ป่วย ดาวน์โหลด
ข้อห้ามวินิจฉัยPCU ดาวน์โหลด

เว็บไซต์หน่วยงาน