ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไปของอำเภอท่าบ่อ

ข้อมูลการปกครอง 10  ตำบล
100  หมู่บ้าน
1  เทศบาลเมือง
2  เทศบาลตำบล
9  องค์การบริหารตำบล
ประชากร ชาย  42,635  คน
หญิง  44,205  คน
รวม  86,840  คน
หลังคาเรือน  18,065  หลังคาเรือน
ความหนาแน่น  235  คน/ตารางกิโลเมตร
อาชีพหลัก ทำนา  ไร่ยาสูบ  เส้นก๋วยเตี๋ยว เลี้ยงปลา
เศรษฐกิจ ธนาคารพาณิชย์ 7 แห่ง
ตลาดสด 8 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า(โลตัส) 1 แห่ง
โรงแรม / บังกะโล 8 แห่ง
โรงงานอุตสาหกรรม 4 แห่ง
ปั๊มน้ำมัน 8 แห่ง
ที่ทำการไปรษณีย์ 1 แห่ง
การศึกษา โรงเรียนระดับประถมศึกษา 34 โรง
โรงเรียนอนุบาล( เอกชน ) 2โรง
โรงเรียนระดับสามัญศึกษา6โรง
โรงเรียนสายวิชาชีพ(เอกชน) 1 โรง
สถานบริการสาธารณสุข รพร.ท่าบ่อ  ขนาด  90  เตียง
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าบ่อ
รพ.สต.  จำนวน  9  แห่ง (10 สอ.)