เบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน

เบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน

 

หน่วยงาน เบอร์โทร
สสอ.ท่าบ่อ 0-4243-1049
0-4243-1145(Fax)
รพ.สต.น้ำโมง 0-4299-2377
รพ.สต.บ้านท่าสำราญ 0-4241-4908
รพ.สต.กองนาง 0-4299-1777
รพ.สต.โคกคอน 0-4244-3101
รพ.สต.บ้านถ่อน 0-4245-8129
รพ.สต.บ้านเดื่อ 0-4244-5108
รพ.สต.บ้านว่าน 0-4201-4669
รพ.สต.นาข่า 0-4244-7100
รพ.สต.โพนสา 0-4240-1309
รพ.สต.หนองนาง 0-4201-4495
CMU.ท่าบ่อ 0-4243-2756-7