สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน มกราคม 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565