สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน กุมภาพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565