หน้าหลัก arrow วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์

         “เป็นศูนย์กลางบริหารจัดการระบบสุขภาพในระดับอำเภอที่ได้มาตรฐาน 
                           โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน”

 พันธกิจ

1. จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพระดับอำเภอ แบบบูรณาการ
ให้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงและยุทธศาสตร์จังหวัดหนองคาย
2. ประสานความร่วมมือด้านสุขภาพ อย่างมีประสิทธิภาพ
3. คุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพและการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านสุขภาพ
รวมถึงส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมายด้านสุขภาพ ในการควบคุม กำกับ
ติดตาม และประเมินคุณภาพ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
4. พัฒนาระบบบริการสุขภาพแบบองค์รวม ที่มีคุณภาพ มาตรฐาน อย่างมีประสิทธิภาพ
5. ส่งเสริมและพัฒนา ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
6. กำกับ ติดตาม ประเมินผล และสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ อย่างมีคุณภาพ

       


This Category is currently empty


 

 


Internal Site
Food safety ท่าบ่อ
กลุ่มงานวิชาการ
คลังภาพกิจกรรม
KPI COCKPIT
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
เว็บไซต์แนะนำ
สสจ.หนองคาย
ชมรม สธ.ประเทศไทย
สมาคมหมออนามัย
สุขภาพภาคประชาชน
ศูนย์ สช.ภาคอีสาน
NHSO Budget
สาระน่ารู้

images/stories/bullet[2].gifโรคไข้เลือดออก
images/stories/bullet[2].gifโรคเลปโตสไปโลซิส
images/stories/bullet[2].gifโรคบลูเซลโลซิส
images/stories/bullet[2].gifโรคเมลิออยโดสิส

Polls
เว็บไซต์ นี้เป็นอย่างไร
  
ผู้เยี่ยมชม เป็นใครบ้าง