ภารกิจ และอำนาจหน้าที่

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าบ่อ เป็นหน่วยงานบริหารสาธารณสุขระดับภูมิภาค ซึ่งเป็นตัวแทนกระทรวงสาธารณสุขระดับอำเภอ มีสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายอำเภอ มีสาธารณสุขอำเภอเป็นหัวหน้าส่วนราชการ มีหน้าที่ทางด้านการบริหาร ส่งเสริมสนับสนุน ควบคุม กำกับ นิเทศ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 5 แห่ง โดยบทบาทหน้าที่ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ตามกฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

1. จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพในเขตพื้นที่อำเภอ
2. ดำเนินการและให้บริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอ
3. กำกับ ดูแล ประเมินผล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย มีการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและมีการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
4. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวง
5. พัฒนาระบบสารสนเทศ งานสุขศึกษา และการสื่อสารสาธารณะด้านสุขภาพในเขตพื้นที่อำเภอ
6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย


ภารกิจหลัก

 1. ประสานนโยบายการทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ท้องถิ่น องค์กรเอกชนและภาคประชาสังคมในพื้นที่ระดับอำเภอ/ตำบล
 2. ประเมินผล การดำเนินงานของเครือข่ายบริการสุขภาพ
 3. ควบคุมมาตรฐานการดำเนินงานของหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่
 4. คุ้มครองผู้บริโภคด้านการบริการและผลิตภัณฑ์สุขภาพในพื้นที่
 5. ดำเนินงานตามกฎหมาย การแพทย์และการสาธารณสุข
 6. ปฏิบัติงานตามนโยบายเร่งด่วนด้านสุขภาพของรัฐบาล กระทรวง เขตสุขภาพ และจังหวัด

ภารกิจรอง

 1. พัฒนาวิชาการแก่บุคลากรสาธารสุข องค์กรสุขภาพภาคประชาชน สนับสนุนวิชาการและการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ
 2. สนับสนุนและควบคุมการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธาณสุขในสังกัดให้ได้มาตรฐาน
 3. สนับสนุนบุคลากรสาธาณสุข อาสาสมัครสาธารณสุข ให้รับการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องและเหมาะสม

พันธกิจที่วิเคราะห์จากยุทธศาสตร์

 1. ส่งเสริมการสร้างสุขภาพ การป้องกันโรคและการคุ้มครองผู้บริโภคของประชาชนในพื้นที่
 2. พัฒนาระบบสุขภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข
 3. พัฒนาบุคลากรสุขภาพให้มีสมรรถนะและพฤติกรรมบริการตามมาตรฐานวิชาชีพ
 4. บริหารจัดการสุขภาพในพื้นที่ตามหลักธรรมาภิบาล

เอกสารแนบ :
ประกาศราชกิจจานุเบกษา กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560